Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd
Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd

Algemene voorwaarden Bufr

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten, alsook alle daaruit voortvloeiende verbintenissen die Bufr B.V.in de uitoefening van haar bedrijf aangaat, wordt verstaan onder:

 1. Bufr: Bufr B.V., gevestigd te (8448 JB) Heerenveen, aan Abe Lenstra Boulevard 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82482861.
 2. Stichting: de Stichting Bufr, gevestigd te (8448 JB) Heerenveen, aan Abe Lenstra Boulevard 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83425411.
 3. Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst(en): de schriftelijke opdracht tot dienstverlening van Kredietnemer resp. Kredietgever aan Bufr.
 4. BKN: de schriftelijke bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst Kredietnemer, inhoudende een opdracht tot dienstverlening van Kredietnemer aan Bufr.
 5. BKG: de schriftelijke bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst Kredietgever, inhoudende een opdracht tot dienstverlening van Kredietgever aan Bufr.
 6. Dienstverlening: de bemiddeling met betrekking tot een zakelijk vastgoed financiering alsook het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen en het beheer van een hypothecaire geldleningsovereenkomst.
 7. Financiering: de (beoogde) hypothecaire geldlening die- door tussenkomst van Bufr- Kredietgever aan Kredietnemer verstrekt door ondertekening door beide partijen van een Leningsovereenkomst en het op grond daarvan (gelijktijdig) vestigen van een recht van eerste hypotheek op zakelijk vastgoed door ondertekening van een hypotheekakte ten overstaan van een notaris.
 8. Hypotheekakte: de notariële akte, waarbij door Kredietnemer ten behoeve van Kredietgever een recht van eerste hypotheek wordt gevestigd op zakelijk vastgoed uit hoofde van de Financiering.
 9. Kredietgever: de (potentiële) geldverstrekker(s).
 10. Kredietnemer: de (potentiële) geldlener(s), handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 11. Leningsovereenkomst: de hypothecaire geldleningsovereenkomst welke ten grondslag ligt aan de Financiering.
 12. Opdracht: de door Kredietnemer resp. Kredietgever aan Bufr verstrekte opdracht om te bemiddelen en/of te adviseren over een Financiering en het administratief beheren van de verdere uitvoering van de Financiering, waarvan de voorwaarden worden vastgelegd in een bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst.
 13. Opdrachtgever(s): Kredietnemer, Kredietgever of Kredietnemer en Kredietgever gezamenlijk.
 14. Onroerende zaak: zakelijk vastgoed, waarop een recht van eerste hypotheek wordt gevestigd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bufr en alle met haar gelieerde entiteiten en zijn mede bedongen ten behoeve van haar bestuurders en werkzame personen, ook indien bestuurders en/of medewerkers niet meer bij haar werkzaam zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van overeenkomsten, waarbij Bufr partij is en tevens op alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en verbintenissen, nu en in de toekomst.
 3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden partijen slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en / of andere voorwaarden worden door Bufr uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zou / zouden zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, alsook de tussen Opdrachtgever en Bufr gesloten overeenkomst(en), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. De nietige / vernietigde bepaling zal in dat geval vervangen worden door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige / vernietigde bepaling.

Artikel 3 –Totstandkoming en duur van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Bufr zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn is vervallen.
 2. Na een aanbieding gemaakte wijzigingen en / of toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door Bufr, houden een nieuwe aanbieding in, waarmee de vorige aanbieding komt te vervallen. Indien een aanvaarding door Opdrachtgever van een aanbieding van Bufr afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Opdrachtgever en tegelijkertijd als een verwerping van het gehele aanbod van Bufr, ook indien slechts sprake is van een afwijking op de ondergeschikte punten.
 3. Een Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Financiering.
 4. Bufr heeft het recht om, zonder opgave van redenen, een eenmaal verstrekte Opdracht alsnog te weigeren c.q. terug te geven.
 5. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om een eenmaal aan Bufr gegeven Opdracht in te trekken mits een Financiering nog niet tot stand is gekomen.

Artikel 4 – Opdracht en Uitvoering

 1. De door Bufr te verrichten werkzaamheden betreffen de werkzaamheden zoals omschreven in de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst en omvat in ieder geval:

  a. bemiddeling tussen Kredietnemer en Kredietgever terzake van een Financiering
  b. het begeleiden bij het tot stand komen van een Financiering
  c. het in opdracht van Kredietgever beheren van de Financiering
  d. het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, waaronder het (doen) incasseren en (doen) doorbetalen van de op grond van de Leningsovereenkomst en Hypotheekakte verschuldigde bedragen en het administreren van betaalde bedragen ingevolge de Leningsovereenkomst en bijbehorende Hypotheekakte
 2. Bufr heeft uitsluitend een bemiddelende en dienstverlenende rol. Bufr is geen financiële instelling, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Bufr geeft geen (beleggings)advies, doet geen aanbevelingen ter zake van het aangaan, overdragen of het totstandkomen van een Financiering of anderszins.
 3. Financieringen die door tussenkomst van Bufr tot stand komen worden buiten AFM aangegaan.
 4. Bufr is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden of de gevolgen daarvan noch op enige wijze gebonden aan de inhoud van door de kredietnemer verstrekte informatie.
 5. Een aan Bufr verstrekte Opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting voor Bufr, niet tot een resultaatverplichting.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Bufr opgegeven termijnen, waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 7. Het is Bufr toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. Indien de door Bufr in te schakelen derden extern adviseurs zijn heeft Bufr het recht de met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten aan Opdrachtgever door te belasten, tenzij daar schriftelijk afwijkende afspraken over worden gemaakt. Bufr zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleggen met Opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bufr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (toerekenbare) tekortkomingen van ingeschakelde derden, zijnde extern adviseurs.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bufr aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en volledig aan Bufr worden verstrekt. Bufr is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Een Financiering komt tot stand, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in een afzonderlijke Leningsovereenkomst, door ondertekening van die Leningsovereenkomst door Kredietgever en Kredietnemer en door het passeren van bijbehorende Hypotheekakte, ten overstaan van een notaris.

Artikel 5 – Communicatie

 1. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische communicatie.
 2. Totdat een adreswijziging aan Bufr bekend is gemaakt, mag Bufr erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem / haar eerder opgegeven adres, waaronder begrepen zijn / haar e-mailadres.
 3. Wijzigingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Opdracht(en) (waaronder e-mailadres), dient Opdrachtgever onverwijld aan Bufr mede te delen.
 4. Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands.

Artikel 6 – Administratie

 1. Na het tot stand komen van de Financiering treedt Bufr – al dan niet via de Stichting – op als beheerder en administrateur ten behoeve van zowel Kredietnemer als Kredietgever ter zake van het beheer van de Financiering. Dit omvat in ieder geval:

  a. het periodiek beschikbaar stellen van saldo-opgaven met betrekking tot de Financiering
  b. het periodiek aan kredietnemer verstrekken van nota’s terzake van de Financiering
  c. het – al dan niet via de Stichting- incasseren van de krachtens Leningsovereenkomst door Kredietnemer verschuldigde bedragen bij Kredietnemer en (doen) doorbetalen aan Kredietgever

 1. De Stichting- incasseert als lasthebber en gemachtigde van Kredietgever alle bedragen die Kredietnemer krachtens de Leningsovereenkomst en Hypotheekakte verschuldigd is aan Kredietgever.
 2. Bufr draagt er zorg voor dat de Stichting de bij Kredietnemer geïncasseerde bedragen aan Kredietgever doorbetaalt, en wel binnen vijf werkdagen na ontvangst door middel van overboeking op de bankrekening die Kredietgever daarvoor heeft opgegeven, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel 6.5.
 3. Kredietgever staat er tegenover Bufr voor in om aan de Stichting tijdig de benodigde documenten af te geven ten behoeve van lastgeving en onherroepelijke volmacht, overeenkomstig artikel 7:423 Burgerlijk Wetboek, zodat de Stichting bedoelde bedragen in eigen naam en met uitsluiting van Kredietgever kan innen. Bedoelde lastgeving en machtiging eindigt van rechtswege op het moment dat de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst eindigt.
 4. Kredietgever staat er tegenover Bufr voor in om een onherroepelijke volmacht af te geven overeenkomstig artikel 3:74 BW aan de Stichting om op de door haar bij Kredietnemer geïncasseerde bedragen de door Kredietgever aan Bufr verschuldigde en opeisbare vergoedingen op grond van de BKG in te houden. Tevens draagt Kredietgever de Stichting op om de ingehouden vergoedingen door te betalen aan Bufr, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. De onherroepelijke volmacht blijft ook nadat de BKG is beëindigd, ongeacht de reden van beëindiging, in stand en eindigt uitsluitend op grond van bepalingen van dwingend recht.
 5. Indien een automatische incasso als bedoeld in dit artikel niet slaagt, ontvangt Kredietnemer een betalingsverzoek voor het nog verschuldigde bedrag. De betalingstermijn is vier (4) werkdagen na de datum van het betalingsverzoek.
 6. Kredietgever en Kredietnemer hebben tegenover Bufr en de Stichting geen recht en aanspraak op vergoeding van rente over gelden die Bufr of de Stichting onder zich houdt. Indien aan Bufr of de Stichting rente in rekening wordt gebracht over de gelden die zij onder zich houdt, is zij gerechtigd die rente c.q. kosten door te belasten aan Kredietgever.

Artikel 7 – Vergoedingen en betaling

 1. Indien een Financiering tot stand komt is Kredietnemer respectievelijk Kredietgever aan Bufr de vergoedingen verschuldigd, zoals opgenomen in de BKN respectievelijk de BKG, en / of eventuele in aanvulling daarop schriftelijk gemaakte afspraken.
 2. Alle vergoedingen zijn exclusief de (eventueel) daarover verschuldigde BTW en alle overige belastingen en wettelijke heffingen.
 3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Betaling van de factuur terzake van de afsluitprovisie dient, tenzij anders overeengekomen, door Opdrachtgever, te geschieden op de dag waarop de Hypotheekakte met betrekking tot de betreffende Financiering wordt gepasseerd.
 5. Betaling van de maandelijkse servicevergoeding is door Opdrachtgever bij vooruitbetaling en wel voor aanvang van iedere kalendermaand verschuldigd. Betaling dient te geschieden door middel van automatische incasso. Opdrachtgever zal volledige medewerking geven aan Bufr voor het inregelen van een automatische incasso of machtiging anderszins.
 6. Verrekening door Opdrachtgever van door Bufr voor haar dienstverlening in rekening gebrachte vergoedingen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door hem / haar gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Bufr uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 7. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel, onverminderd het recht van Bufr om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Bufr gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Voorts is Opdrachtgever over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag.
 8. Indien Kredietnemer de voor akkoord ondertekende financieringsaanvraag niet of niet tijdig gestand doet, is Kredietnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete aan Bufr verschuldigd ter hoogte van twee (2) procent van het bedrag van de Financiering, waarop de BKN betrekking heeft.
 9. Indien Kredietgever het voor akkoord ondertekende financieringsvoorstel niet of niet tijdig gestand doet, is Kredietgever zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete aan Bufr verschuldigd ter hoogte van tien (10) procent van het bedrag van de Financiering, waarop de BKN betrekking heeft.
 10. Indien krachtens de BKN meerdere partijen te kwalificeren zijn als Kredietnemer, zijn al deze partijen jegens Bufr hoofdelijk aansprakelijk voor correcte en volledige nakoming van de (betalings)verplichtingen zoals opgenomen in de BKN.
 11. Tenzij anders overeengekomen dienen alle vergoedingen zoals bedoeld in dit artikel betaald te worden aan Bufr of – ter bepaling van Bufr – de Stichting.
 12. Indien een automatische incasso ingevolge de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst niet slaagt, ontvangt Opdrachtgever een betalingsverzoek voor de nog verschuldigde vergoeding(en) en wordt Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vier (4) werkdagen na de datum van het betalingsverzoek de verschuldigde vergoeding(en) te voldoen.
 13. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare vorderingen uit de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst, welke het langst open staan.

Artikel 8 – Verplichtingen Kredietnemer

 1. Kredietnemer is gehouden redelijke voorschriften en instructies van Bufr op te volgen, die naar het oordeel van Bufr noodzakelijk zijn om op correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst.
 2. Kredietnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Bufr, die Bufr nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de contactgegevens, burgerlijke staat, inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsvoering, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer, bankrekeningnummer en overige als relevant te beschouwen wijzigingen, welke kunnen maken dat Bufr haar werkzaamheden daaraan zou moeten aanpassen of dat de te verstrekken, of reeds verstrekte zekerheid, ten behoeve van Kredietgever mogelijk niet meer toereikend is.
 3. Indien naar het oordeel van Bufr, voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens door Kredietnemer niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Bufr zijn gesteld, of indien Kredietnemer redelijke voorschriften en instructies van Bufr niet opvolgt, of indien Kredietnemer op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Bufr – uitsluitend ter harer beoordeling- , bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht en het verlenen van toegang tot de systemen van Bufr, eventueel gevolgd door een beëindiging c.q. ontbinding van de Opdracht.
 4. Kredietnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem / haar aan Bufr verschafte informatie.
 5. Kredietnemer dient het onderpand zoals gedefinieerd in de Leningsovereenkomst en waarop een recht van hypotheek is gevestigd ten behoeve van Kredietgever adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s en dient op eerste verzoek van Bufr steeds een bewijs van dekking te overleggen en eventueel aanvullende informatie om aan te tonen dat het onderpand adequaat is verzekerd en er geen achterstand in de betaling van verzekeringspremie of anderszins is ontstaan.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Bufr is nimmer aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde (van enkel het leidinggevende personeel) van Bufr.
 2. Ingeval Bufr aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe vermogensschade en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder derving van inkomsten. Onder voornoemde directe vermogensschade wordt uitsluitend verstaan:

  a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Bufr aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft beëindigd c.q. ontbonden;

  b. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

  c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, doch enkel voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van onderhavige algemene voorwaarden.

 3. Ingeval Bufr aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat door opdrachtgever is betaald aan Bufr ingevolge de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de aansprakelijkstelling.
 4. Bufr is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, economisch verlies, gemiste kansen of andersoortige gevolgschade.
 5. Indien door Bufr een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Bufr onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bufr voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 6. Bufr kan door Kredietgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm ook, die ontstaat vanwege niet (tijdige) betaling door Kredietnemer aan Kredietgever van krachtens de Leningsovereenkomst verschuldigde bedragen.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk vierentwintig (24) maanden na de datum van feitelijke uitvoering van de werkzaamheden, waarop de schade betrekking heeft, bij Bufr schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend, bij gebreke waarvan recht op vergoeding vervalt.

Artikel 10 – Beëindiging of opschorting

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met Bufr gesloten Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst en, na in gebreke stelling, nalatig blijft in de nakoming, alsmede ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling, (een verzoek tot) faillissement, liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, benoeming van een bewindvoerder ten aanzien van Opdrachtgever, dan wel indien de Opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt, executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever, dat niet binnen 20 werkdagen na de dag van beslaglegging is opgeheven, is Bufr gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst of een gedeelte daarvan per direct, en wel enkel door een schriftelijke verklaring gericht aan Opdrachtgever, te beëindigen of op te schorten.
 2. In het geval door een van partijen de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst wordt beëindigd worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij beëindiging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Bufr geleden schade, onder meer bestaande uit misgelopen servicevergoeding over het restant van de looptijd van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst.
 3. Indien het bepaalde artikel 10.1 of 10.2 zich voordoet en Opdrachtgever een voordeel geniet dat bij behoorlijke nakoming en voortzetting van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst niet zou worden genoten, heeft Bufr recht op aanvullende schadevergoeding, bestaande uit het bedrag van het door Opdrachtgever te realiseren voordeel als gevolg van niet nakoming.
 4. Bufr wikkelt alle op het tijdstip van de beëindiging van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst lopende transacties af. Indien voor deze transacties een vergoeding is verschuldigd, mag deze vergoeding worden verrekend met het eventueel uit hoofde van die transactie door Bufr of de Stichting uit te betalen bedrag. Voor zover dit bedrag niet toereikend is of er geen verrekening plaats kan vinden, is / zijn de te betalen vergoeding(en) direct opeisbaar. Vergoedingen die Bufr vóór de ontbinding van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst direct opeisbaar.
 5. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de Leningsovereenkomst en bijbehorende Hypotheekakte, onverkort tussen Kredietgever en Kredietnemer in stand blijft in geval de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst om wat voor reden ook wordt beëindigd of opgeschort. In voorkomend geval dienen Kredietgever en Kredietnemer direct met elkaar in contact te treden over de verdere wijze van (rechtstreekse) betaling door Kredietnemer aan Kredietgever van onder de Leningsovereenkomst verschuldigde bedragen.
 6. In het geval de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst voortijdig eindigt omdat de Leningsovereenkomst tussen Kredietgever en Kredietnemer eindigt, is Kredietnemer aan Bufr de boete verschuldigd zoals die is opgenomen in de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst verstrekken Opdrachtgever(s) aan en via Bufr vertrouwelijke informatie in het kader van een Financiering. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie over elkaars organisatie, bedrijfsvoering en financiën, alles in de meest ruime zin van het woord. Vertrouwelijke informatie zal door Kredietgever, Kredietnemer en door Bufr vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan een derde partij onthuld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij die de informatie heeft verstrekt.
 2. Het voorgaande geldt niet indien en voorzover een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat, indien de informatie al openbaar is of anders is vermeld in deze voorwaarden.
 3. Kredietgever, Kredietnemer en Bufr verplichten zich over en weer om de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de betreffende informatie is verstrekt en om de informatie op geen enkele andere wijze toe te passen dan door de andere partij vooraf is aangegeven.
 4. Kredietnemer gaat ermee akkoord dat Bufr alle gegevens of inlichtingen die zij van Kredietnemer ontvangt aan Kredietgever mag verstrekken.
 5. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van een Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst.
 6. Ingeval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel is de partij, die in overtreding is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding en € 250,-- per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van de partij tegenover wie de overtreding heeft plaatsgevonden, op volledige schadevergoeding conform hetgeen wettelijk is bepaald.

Artikel 12 – Kosten

Tenzij anders overeengekomen, komen alle kosten, belastingen, lasten en andere uitgaven van Bufr die zijn gemaakt ten behoeve van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst ten laste van Opdrachtgever en alle kosten, belastingen, lasten en andere uitgaven van Bufr die verbonden zijn aan invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten alsmede incassokosten (gerechtelijk of buitengerechtelijk), ten laste van Opdrachtgever, in opdracht van wie Bufr deze kosten heeft gemaakt. De betreffende kosten worden steeds separaat door Bufr in rekening gebracht.

Artikel 13 – Rechts- en forumkeuze

Op alle aanbiedingen, verleende diensten en uitgevoerde werkzaamheden van Bufr en van de Stichting, alsook op deze algemene voorwaarden, Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomsten en overige overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Bufr en Opdrachtgever(s), is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van door Bufr of de Stichting verleende diensten en uitgevoerde werkzaamheden en / of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de Bemiddelings- en dienstverleningsovereenkomst of enig andere overeenkomst tussen Bufr en Opdrachtgever(s), zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Noord-Nederland, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.